ข่าว'บิ๊กตู่'ใช้ม.44แก้ปัญหาศธ. ตั้งอ.ก.พ./ศึกษาธิการภาค - kachon.com

'บิ๊กตู่'ใช้ม.44แก้ปัญหาศธ. ตั้งอ.ก.พ./ศึกษาธิการภาค
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมี คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง จํานวน 5 คณะ  มีความแตกต่างและไม่เป็น เอกภาพในด้านมาตรฐานของการบริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงจําเป็นต้องกําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง  เพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากําลังในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งเป็น ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค อันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กระทรวง คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
1.รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธาน 3.อนุกรรมการ 4.อนุกรรมการซึ่งประธานแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่มิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนไม่เกิน 3 คน 5.อนุกรรมการซึ่งประธานแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนไม่เกิน 5 คน

ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรกให้ อ.ก.พ. กระทรวง ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับและให้กระทรวงศึกษาธิการ มีตําแหน่งศึกษาธิการภาคจํานวน 12 ตําแหน่ง เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และมีตําแหน่งรองศึกษาธิการภาค จํานวน 12 ตําแหน่ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําไปใช้ในการกําหนดตําแหน่ง และการเกลี่ยอัตรากําลังให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้น มาเป็นของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 ม.ค.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.