ข่าวคกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูป ก.ม.ถกนัดแรก ตั้งลูกชายวิษณุ นั่งโฆษก - kachon.com

คกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูป ก.ม.ถกนัดแรก ตั้งลูกชายวิษณุ นั่งโฆษก
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

คกก.ที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ถกนัดแรก ตั้งอนุกรรมการ ก.ม.5 ด้าน ดันลูกชาย "อ.วิษณุ" นั่งโฆษก คกก. ด้าน"บวรศักดิ์" เผย นายกฯสั่งการเร่งทำบัญชีจัดบัญชี ก.ม.ปี 60 พร้อมเชิญชวนหนุ่มสาวนิวเจนร่วมงานปฏิรูป

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 พ.ค.ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีกรรมการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายกิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายคำนูญ สิทธิสมาน นายบรรเจิด สิงคะเนติ และนายวิชญะ เครืองาม เป็นต้น

ต่อมาเวลา 16.00 น.นายบวรศักดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย แถลงว่า ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีบัญชาพิเศษมา ว่า กฎหมายมีเป็นจำนวนมาก ให้ทำบัญชีและจัดลำดับความเร่งด่วนของปี 60 และปีต่อไป พร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจ เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพื่อใคร และมีเหตุผลที่ประชาชนต้องเข้าใจง่าย แปลว่า ต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก

"ทั้งนี้อยากเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่อยากปฏิรูปบ้านเมือง ปฏิรูปกฎหมายเข้าร่วมในการปฏิรูปติดต่อได้ที่ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และที่ตู้ปณ. นอกจากนี้ หากประชาชนมีข้อเสนอที่ติดขัดในข้อกฎหมายในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะเสนอเข้ามาได้" นายบวรศักดิ์ กล่าว

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพและธุรกิจ และสร้างภาระแก่ประชาชนนั้น มีเป็นร้อยฉบับ ถ้าสามารถดำเนินการได้ความน่าลงทุนในประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาล อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใดที่มีความเร่งด่วนคณะกรรมการชุดนี้ ไม่พึงเสนอให้รัฐบาลใช้ มาตรา 44 แต่จะดำเนินการจัดทำแผนในแต่ละปีว่า ทำอะไรบ้าง แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาว่า เห็นควรจะใช้มาตรา 44 หรือไม่

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ย.ป.ว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นส่วนหนึ่ง ป.ย.ป. ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยนายกฯ ดำริว่า การจะปฏิรูปประเทศนั้นต้องปรับโครงสร้างโดยต้องมีปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย และเนื่องจากกฎหมายมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องจัดทำบัญชีลำดับความสำคัญว่า อะไรที่ทำได้ภายในปีนี้และปีต่อๆ ไปรวมถึงต้องชี้แจงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย นี่ถือเป็นความต้องการของนายกฯที่เมื่อเราจะปฏิรูปประเทศก็ต้องทำให้คนที่อยู่หลังปฏิรูปไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วม และเราก็ต้องรับฟังเขา ไม่ใช่มีแต่คนรุ่นเราเท่านั้น นายคำนูณ กล่าว ต่อว่า วันนี้เป็นประชุมเพื่อแสวงหาการทำงานครั้งแรก โดยตั้งคณะอนุกรรมการ 1.คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของประชาชน โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน

2.คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ 4.คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งทั้ง 2 คณะมีตน เป็นประธาน และ 5.คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่ หรือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ มีนายบรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหญ่จะมีการประชุมกันทุกวัน จันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ส่วนคณะอนุกรรมการ อาจจะมีการประชุมกันถี่กว่า อาจจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็น ส่วนโฆษกคณะกรรมการที่มีตน นายบรรเจิด นายวิชญะ เครืองาม และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา โดยจะประชาสัมพันธ์การทำงานในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด