ข่าวกษ.โปรยงบฯกว่า9.5ล้านดันแผนเกษตร4.0 - kachon.com

กษ.โปรยงบฯกว่า9.5ล้านดันแผนเกษตร4.0
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 29 แผนบรูณาการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งนี้จะช่วยยกระดับการผลิตเพิ่มรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 7 กระทรวง 28 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ งบประมาณ 9,456.6522 ล้านบาท ในเป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้นสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย สับปะรด ไม้ผล  ยางพารา ปศุสัตว์  ประมง  วงเงิน 4,826.3962 ล้านบาท โดยต้นทางมีการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด วงเงิน 4,165.7690 ล้านบาท  ส่วนกลางทาง พัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 205.8676 ล้านบาท สำหรับปลายทาง พัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร สร้างความสามารถแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร วงเงิน 454.7596 ล้านบาท 

น.ส.จริยา กล่าวว่าเป้าหมายที่ 2 ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 3,192.9653 ล้านบาท เช่น ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,980 แปลง  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri – Map  418,500 ไร่ ปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ Agri – Map  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  882 ศูนย์ ยกระดับเกษตรกรเป็น Smart Farmer 73,715 ราย จัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ 100 แห่ง จัดตังและพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตร 173 แห่ง และเป้าหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน วงเงิน 1,437.2907 ล้านบาท เช่นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ยโสธรโมเดล  พื้นที่ทั่วไป 368,503 ไร่ เกษตรทฤษฎีใหม่ 210,000 ไร่ เกษตรผสมผสาน 33,500 ไร่  วนเกษตร 65,000 ไร่.