ข่าวดันพัฒนาแรงงานทะลุเป้า 3.5 ล้านคน - kachon.com

ดันพัฒนาแรงงานทะลุเป้า 3.5 ล้านคน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่าในปี 2560  กระทรวงแรงงาน ได้วางป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวนทั้งสิ้น 3,444,950 คน แต่ปรากฏว่าจากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และการนำ “ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์” (e-Service) ในการยื่นเอกสารต่างๆ ซึ่งสร้างความสะดวกสบาย ลดเอกสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้มีผู้ประกอบการหรือนายจ้างยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทะลุเป้าหมายมากถึง 3.5 ล้านคน ค่าใช้จ่ายที่ผ่านความเห็นชอบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจำนวน 1,774,714,842 บาท (ณ วันที่ 8 ส.ค.2560) 
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกพร.กล่าวว่า ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับหากปฏิบัติพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หากดำเนินการไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในส่วนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานก็ยังเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการจูงใจในหลายด้าน ในปัจจุบันให้กู้แบบปลอดดอกเบี้ยนาน 12 เดือน จากเดิมดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้หรือลดให้กู้ยืมในโดยปลอดดอกเบี้ยในปัจจุบัน และหากผู้ประกอบการต้องการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้างเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ จะให้เงินอุดหนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินปีละ 100,000 บาท และถ้าฝึกอบรมลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70 นั้น กพร. ยังให้เงินอุดหนุนอีกรายละ 200 บาทต่อคนอีกด้วย “ล่าสุดสพร. 13 กรุงเทพฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการสิทธิประโยชน์ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557”  เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับทราบสิทธิประโยชน์จากพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ซึ่งสพร. 13 กรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบกิจการภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ นี้ กว่า 5,000แห่ง มีลูกจ้างกว่า 2 ล้านคน” อธิบดีกพร. กล่าว.