ข่าวสนช.พร้อมชำแหละก.ม.ลูกส.ส.-ส.ว.30พ.ย.นี้ - kachon.com

สนช.พร้อมชำแหละก.ม.ลูกส.ส.-ส.ว.30พ.ย.นี้
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงภายหลังการประชุมวิปสนช.ว่า ใน การประชุมสนช.วันที่ 23 พ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่ต้องออกให้สอดคล้องตามที่รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 กำหนดจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2.ร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 3.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ สนช.มีเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สนช.ได้รับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว  และเมื่อสนช.พิจารณาเห็นชอบเสร็จสิ้นแล้ว จะถือว่าเป็นที่สุด และจะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเนื้อหาอีกเหมือนกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายของ สนช.ก็สามารถยื่นเรื่องให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินได้

โฆษก วิปสนช. กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ในการประชุมสนช.วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพ.ร.ป.อีก 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.  และ2.ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอ ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาจะเป็นเหมือนกับการพิจารณาร่างพ.ร.ป. 8 ฉบับ ที่ส่งมาให้สนช.ก่อนหน้านี้.