ข่าวกกจ.ปล่อยกู้กองทุนรับงานไปทำที่บ้านกว่า31ล้านบาท - kachon.com

กกจ.ปล่อยกู้กองทุนรับงานไปทำที่บ้านกว่า31ล้านบาท
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้กับจ้างงาน โดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ซึ่งจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการทำ เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอีกด้วย เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถกู้ได้ทั้งแบบบุคคลและกลุ่มบุคคล"คุณสมบัติของผู้กู้ทั้งกรณีบุคคลและกลุ่มบุคคลจะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน กรณีบุคคลจะต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนกรณีแบบกลุ่มบุคคล ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท มีวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี และกลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท โดยกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 2 ปี กรณีกู้ 50,001 - 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 4 ปี และกู้ 100,001 - 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานรวม 606  สมาชิกจำนวน 5,002 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงานเย็บ รองลงมาเป็นงานประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานหัตถกรรม อุปโภค บริโภค และของใช้อื่นๆ ตามลำดับ ปล่อยกู้เงินกองทุนฯแล้ว จำนวน 344 กลุ่ม เป็นเงิน 31,681,000 บาท สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 123,840,000 บาท หากผู้รับงานไปทำที่บ้านใดสนใจ สามารถไปจดทะเบียนฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694