ข่าวก.แรงงาน-ร.ร.จิตลดาจับมือเสริมแกร่งเด็กอาชีวะ - kachon.com

ก.แรงงาน-ร.ร.จิตลดาจับมือเสริมแกร่งเด็กอาชีวะ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ระหว่าง คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) และนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาโดยคุณหญิง สุมณฑา กล่าวว่า ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีอาชีพ สอนให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการประกอบอาชีพ ทำให้การอาชีวะของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยพระองค์มีพระราชประสงค์จะเปิดหลักสูตรในสาขาที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทย เช่น การทำเครื่องดนตรีไทยและอาหารไทยตำรับชาววังด้านนายจรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีหน้าที่บริหารจัดการแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้งานทำ มีรายได้ในการประกอบอาชีพ  ดังนั้น จึงเป็นการดีที่กกจ.และกพร.จะได้ร่วมมือกันสร้างกำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ“Productive Manpower” สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำนั้น กกจ.จะให้บริการจัดหางาน จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บ้าน และบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน ในส่วนของความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงานนั้น กพร.จะส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่วิทยาลัยฯและโรงเรียนฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ  และแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร รวมถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ กับครู อาจารย์ วิทยากร บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ และร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี.