ข่าว'ลุงตู่' ขอบคุณ ส.ค.ส.อวยพรทั่วประเทศ ช่วยสร้างแรงใจทำงานเพื่อชาติ - kachon.com

'ลุงตู่' ขอบคุณ ส.ค.ส.อวยพรทั่วประเทศ ช่วยสร้างแรงใจทำงานเพื่อชาติ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

นายกฯ ขอบคุณลูกหลานจากทั่วประเทศ ส่ง ส.ค.ส.อวยพร ช่วยสร้างกำลังใจทำงานเพื่อประเทศ จัดของขวัญวันเด็กสั่งกรมประชาสัมพันธ์ทำสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว ไร้รายการอื่นปน เร่ิมออกอากาศวันครอบครัวเดือน เม.ย.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานคติธรรมลงในหนังสือวันเด็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความสำคัญกล่าวถึงวิธีการครองตนเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคนวิธีหนึ่ง เรียกว่า "อัตถจริยา" ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อาทิ การช่วยเหลือ ทำงาน สร้างสรรค์เพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจ ด้วยความดีงาม และมีสติปัญญา สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ชื่อ "ฮีโร่ตัวจิ๋ว" นำเสนอเรื่องราวดีๆ สนุกสนาน และจินตนาการ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กไทยให้รู้รักสามัคคี ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำความดี และสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงาม ตามพระราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนิยม ได้แก่ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท สำหรับเด็กและเยาวชนความว่า "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริม พัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป"

"ผมขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรมและพระราโชวาท ดังที่ได้กล่าวมานั้น ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม ระลึกอยู่เสมอว่าพลังแห่งความศรัทธา จากจุดเล็กๆ จากคนตัวเล็กๆ แล้วเมื่อรวมตัวกันด้วยพลังความสามัคคีแล้ว ย่อมมีอานุภาพสูง ใช้พลังเหล่านั้น เพื่อสังคมและประเทศชาติในทางที่ถูก" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับคำขวัญของนายกฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" จากคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ อยากให้เด็กไทยในยุค "ไทยแลนด์ 4.0" ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเราเองได้ สิ่งต่างๆ นี้จะไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ถ้าเด็กของเราขาดซึ่งครูที่มากด้วยคุณภาพ และศักยภาพ เพราะ "ครู-นักเรียน" มีความผูกพันเชื่อมโยงกัน เหมือนเหตุและผลเมื่อเหตุดีผลก็งดงามตามมาด้วย ดังนั้นจึงขอมอบคำขวัญ "วันครู" ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 ว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ก็คือต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาให้แก่กันและกัน ที่สำคัญ "ทั้ง 2 ฝ่าย" ต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ทำ ก็คือ ความดี และการสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชน และขอบใจเยาวชนลูกหลานจากทั่วประเทศ ที่มีน้ำใจส่ง ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ถึงนายกรัฐมนตรี ถึงลุงตู่จะช่วยสร้างกำลังใจให้ในการทำงานเพื่อพวกเราทุกคน เพื่อประเทศชาติ ทำให้รู้สึกว่าเรามีความใกล้ชิดกันสัมผัสกันได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติถึงความสำคัญกับเด็กเล็กไว้เป็นครั้งแรก โดยในมาตรา 54 วรรคสอง ว่า "...รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย..." อีกทั้งยังเขียนสำทับไว้ ในหมวดปฏิรูปอีกต่างหาก รัฐบาลจึงจะให้ของขวัญวันเด็ก แก่เด็กและครอบครัว ด้วยการมอบความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย ด้วยการนำร่องทำสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะไม่มีรายการอื่นปะปน

ตนได้มอบนโยบายให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษาหาแนวทางการดำเนินการมาเสนอ โดยให้เริ่มออกอากาศในทันที่ที่พร้อม ถึงจะออกอากาศไม่ทันในวันเด็กนี้ แต่คาดว่าจะทันใน "วันครอบครัว" เดือนเมษายนปีนี้แน่นอน สิ่งที่ตนต้องให้นโยบายเป็นพิเศษ เพราะรู้ดีว่ารายการทางสื่อนั้นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะรายการเด็ก ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับความสำเร็จทางธุรกิจ ที่วัดกันด้วยผลประโยชน์และกำไรที่เป็นเงินตรา จึงมุ่งเน้นนำเสนอรายการบันเทิงเริงรมย์ ซึ่งก็ไม่ได้เสียหาย เพียงแต่ว่าเราต้องมีทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปด้วย สิ่งที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสื่อมวลชน และระบบดิจิทัล เทคโนโลยีด้วย