ข่าวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์' เป็นเลขาธิการพระราชวัง - kachon.com

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์' เป็นเลขาธิการพระราชวัง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล" เป็นเลขาธิการพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวัง และผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีนั้น ทําให้ตําแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่างลง จึงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวัง และผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 15 ของพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป