ข่าวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน - kachon.com

ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน ยกเว้น 3 อำเภอ "สุไหงโก-ลก-เบตง-แม่ลาน" เหตุยังคงมีการก่อเหตุร้ายแรงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20 ก.ค.2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน เนื่องจากยังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน