ข่าวโปรดเกล้าฯ'พล.อ.เปรม'เป็นประธานคกก.มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  - kachon.com

โปรดเกล้าฯ'พล.อ.เปรม'เป็นประธานคกก.มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่ามูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ในลักษณะสวนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในพ.ศ.2535 สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นสถานที่รวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เป็น สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่สืบสานและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสืบไป  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชุดใหม่ ดังนี้  ประธานกิตติมศักดิ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

คณะกรรมการมูลนิธิ 1.นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ  2.พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ 3.พ.ท.สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ 4.พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ  5.พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ 6.พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง กรรมการ 7.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 8.ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 9.อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ 10.อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ 11.คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ 12.นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการ

13.นายพิธาน เหี้ยมโท้ กรรมการ 14.ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต กรรมการ 15.ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา กรรมการ 16.พ.ท.ไพบูลย์ ผจญแกล้ว กรรมการ 17.นายมนตรี แสนชมภู กรรมการ 18.นายวีระชัย ณ นคร กรรมการ 19.คุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการ 20.นางจิรายุพิน จันทรประสงค์ กรรมการ 21.พล.อ.ต.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการและเหรัญญิก 22.น.ส.สร้อยทอง ช่อลำเจียก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 23.ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการ   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.