ข่าว'บิ๊กอู๋'คัด59บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น - kachon.com

'บิ๊กอู๋'คัด59บริษัทรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องตามตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ถือเป็นเครื่องมือการส่งเสริมทักษะฝีมือเเรงงาน  พร้อมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงานของตนเองให้มีทักษะฝีมือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า สำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาพนักงานของตนเอง ส่งเสริมให้นายจ้างตระหนักถึงการมีพนักงานที่มีฝีมือซึ่งถือว่าเป็ยส่วนสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมไปถึงพนักงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานฝีมือสามารถเพิ่มรายได้ อีกทั้งมีความก้าวหน้าด้านอาชีพด้วย
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า โดยปี 2561 สถานประกอบกิจการดีเด่นได้รับโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 59 แห่ง เป็นสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 แห่ง และภูมิภาคจำนวน 41 แห่ง การดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับรางวัลนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพัฒนากำลังแรงงานครบทั้ง 5 ด้าน หรืออย่างน้อยดำเนินการครบ 3 ใน 5 ด้าน  อาทิ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป มีการพัฒนาฝีมือแรงงานครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 100 คนจะต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 2 ปี   ตลอดจนสถานประกอบกิจการจะต้องจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของตนหรือนำมาตรฐานของกพร. ไปจัดทำเป็นมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 1 สาขาในรอบปีที่ผ่านมา และจะต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเพื่อรองรับ Thailand 4.0.