ข่าวราชกิจจาฯประกาศปลดทหาร เกียจคร้าน-ละทิ้งหน้าที่ - kachon.com

ราชกิจจาฯประกาศปลดทหาร เกียจคร้าน-ละทิ้งหน้าที่
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้ ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ ๑ หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ ๒ กองร้อยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ ๑ กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน.