ข่าวพม.สร้างอาชีพคนแก่-คนพิการทำงานปั๊มน้ำมัน - kachon.com

พม.สร้างอาชีพคนแก่-คนพิการทำงานปั๊มน้ำมัน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายและคนพิการ  โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ด้วยเป้าหมายให้ผู้สูงอายุเป็น Active Ageing: Healthy Security Participation ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและให้มีงานทำเพิ่มขึ้น ด้วยการกำหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มคนพิการ กระทรวง พม. ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมในสังคม จากการมีรายได้และมีงานทำอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดประเด็นด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ในอัตราส่วน 100 : 1 กับสถานประกอบการเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการนั้น บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด (บริษัทในเครือ) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน 100 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานทำความสะอาด ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 217 สาขาทั่วประเทศ ส่วนบริษัท บางจากรีนเนท จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานสต๊อกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อีกทั้งให้การสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยการนำไปวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” ด้วย

“ขอขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและคนพิการ ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการพึ่งพิงจากครอบครัว " พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว.