ข่าวผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมขับเคลื่อนงานปลอดภัยจชต. - kachon.com

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมขับเคลื่อนงานปลอดภัยจชต.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล  การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อหาแนวทางปรับและแก้ไขให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการฝึกชุดคุ้มครองตำบลและอาสามัครรักษาดินแดน  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้ว จำนวน 7,000 กว่าอัตราพล.อ.ปราการ  กล่าวถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีวินัย มีความพร้อมในการเผชิญเหตุซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล  และขอให้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเอาข่าวดีของภาครัฐในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ชุมชน.