ข่าวโปรดเกล้าฯ'พล.ต.ต.กมลสันติ' พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ - kachon.com

โปรดเกล้าฯ'พล.ต.ต.กมลสันติ' พ้นตร.ราชองครักษ์พิเศษ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ โดยระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562