ข่าว'สมคิด' มอบสัญชาติไทยให้ 'น้องเกื้อ' เป็นของขวัญวันเด็ก - kachon.com

'สมคิด' มอบสัญชาติไทยให้ 'น้องเกื้อ' เป็นของขวัญวันเด็ก
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 ม.ค.ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้แก่เด็กเพื่อประกอบการขอสถานะบุคคลและสัญชาติไทยให้แก่เด็ก ตามมาตรา 7 ทวี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559ดร.สมคิด กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับสถานะสัญชาติไทยแก่น้องเกื้อ อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้องเกื้อได้อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน นานกว่า 10 ปี และน้องเกื้อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าว และน้องเกื้อมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักฟุตซอล และด้านดนตรี เป็นมือเบสวงดนตรีของโรงเรียนและเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียน“กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้ได้สิทธิความเป็นพลเมืองไทย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องเกื้อ ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ และมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เด็กได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสไร้สถานะบุคคล ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทย ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป” ดร.สมคิด กล่าว.