ข่าว'จักรภพ-นราพร'พ้นราชองครักษ์ บกพร่องถวายงาน - kachon.com

'จักรภพ-นราพร'พ้นราชองครักษ์ บกพร่องถวายงาน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์  ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560  มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พ.ศ.2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1.พล.อ.จักรภพ ภูริเดช ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์  2.พ.อ.นราพร แสนธิ ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน