ข่าวโปรดเกล้าฯเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์ - kachon.com

โปรดเกล้าฯเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์  โดยระบุว่า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์ ดังนี้ 1.พ้นจากการเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยกองทัพบกมี 63 หน่วย อาทิ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กองทัพเรือ 9 หน่วย อาทิ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพอากาศ 15 หน่วย  อาทิ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  กองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
               
2.พ้นจากการเป็นหน่วยทหารในพระองค์ โดยกองทัพบกมี 15 หน่วย อาทิ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรมทหารราบที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  3.สถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ได้แก่ กองทัพบกมี 55 หน่วย อาทิ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์  กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  กองทัพเรือมี 7 หน่วย อาทิ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ  กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ  กองทัพเรือมี 13 หน่วย อาทิ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
4.สถาปนาเป็นหน่วยทหารในพระองค์ ได้แก่ กองทัพบก คือ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี