ข่าวส.ว.รายงานตัวคึกคัก2วัน113คน - kachon.com

ส.ว.รายงานตัวคึกคัก2วัน113คน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดรับการแสดงตนของสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นั้น ในวันที่ 15 พ.ค. มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนทั้งสิ้น 109 คน ประกอบด้วย ร.อ. ทินพันธุ์ นาคะตะ, พล.ต.ท.​ พิสัณห์​ จุลดิลก, พล.อ. ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ, พล.อ. นาวิน ดำริกาญจน,์ พล.อ. อักษรา เกิดผล, นายพลเดช ปิ่นประทีป, นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ,์ พล.อ.อ. อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ, พล.ร.อ. นพดล โชคระดา, พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา, พล.อ. ธงชัย สาระสุข, พล.อ. ยอดยุทธ บุญญาธิการ, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา, พล.อ. บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ,์ พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร, พล.อ. อู้ด  เบื้องบน, พล.อ. ชยุติ สุวรรณมาศ, พล.ต. โอสถ ภาวิไล,  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, นายมหรรณพ เดชวิทักษ์, พล.อ. ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์, นายจเด็จ อินสว่าง, พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน, นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย, นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, นายชลิต แก้วจินดา, พล.ร.อ. ฐนิธ กิตติอำพน, นายสังศิต พิริยะรังสรรค์, นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ, นายกิตติ วะสีนนท์, นายกล้านรงค์ จันทิก, นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, พล.อ. เชวงศักดิ์ ทองสลวย, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ, พล.ท. อำพน ชูประทุม, 
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ, นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน, พล.อ. โปฎก บุนนาค, นายสม จาตุศรีพิทักษ์, นายจรินทร์ จักกะพาก, พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร, พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, นายวันชัย สอนศิริ, นายเฉลา พวงมาลัย, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายอนุศักดิ์ คงมาลัย, พล.อ. วัฒนา สรรพานิช, นางจินตนา ชัยยวรรณาการ, นางดวงพร รอดพยาธิ์, นางสาวภัทรา วรามิตร, นายถนัด มานะพันธุ์นิยม 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี, หม่อมหลวงสกุล มาลากุล, นายมณเฑียร บุญตัน, นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายสมชาย หาญหิรัญ, นายอุปกิต ปาจรียางกูร, พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์, พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์, พล.อ. จีระศักดิ์ ชมประสพ, พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร, นางอภิรดี ตันตราภรณ์, นายสัญชัย จุลมนต์, นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, พล.อ. ประสาท สุขเกษตร, ว่าที่ร.ต. เชิดศักดิ์ จำปาเทศ, นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์, นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล, พล.ท. จเรศักณิ์ อานุภาพ, นายสมชาย แสวงการ, นางสุนี จึงวิโรจน์, พล.อ. จิรพงศ์ วรรณรัตน์, พล.อ. สกล ชื่นตระกูล, นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์, นายเจน นำชัยศิริ, นายอำพล จินดาวัฒนะ, พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ, นายชยุต สืบตระกูล, นายธานี อ่อนละเอียด, นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, นายปัญญา งานเลิศ, พล.อ.อ. ถาวร มณีพฤกษ์, นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, พล.อ. สราวุฒิ ชลออยู่, พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ, พล.อ.อ. สุจินต์ แช่มช้อย, พล.อ. ดนัย มีชูเวท, พล.อ. ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์, พล.ต.ต. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายพิทักษ์ ไชยเจริญ, นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร, นายยุทธนา ทัพเจริญ, พล.อ. นพดล อินทปัญญา, นายพรเพชร วิชิตชลชัย, พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช, นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร, นายสมบูรณ์ งามลักษณ์, นายสาธิต เหล่าสุวรรณ, พลเอก วลิต โรจนภักดี ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดผู้มาแสดงตนระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. รวมแล้ว 113 คน.