ข่าวพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ม.จ.ภีรเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย - kachon.com

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ม.จ.ภีรเดช-ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาทเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ ม.จ.ภีศเดช รัชนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ค. พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน