ข่าวครม.เทงบ7พันล้านฟื้นฟู"บึงราชนก-บึงบอระเพ็ด" - kachon.com

ครม.เทงบ7พันล้านฟื้นฟู"บึงราชนก-บึงบอระเพ็ด"
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ  โดยแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก รวม 4 ด้าน ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,456.98 ล้านบาท โดยให้เร่งดำเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จำนวน 11 โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 วงเงินงบประมาณ 754.56 ล้านบาท เช่น โครงการแก้ไขปัญหาบุกรุกเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในพื้นที่บึงราชนก  โครงการขุดลอกพื้นที่บึงราชนก (บางส่วน)  

ขณะที่แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รวม 6 ด้านระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,701.5 ล้านบาท โดยให้เร่งดำเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จำนวน 9 โครงการ  ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2565 วงเงินงบประมาณ 1,513.5 ล้านบาท เช่น  โครงการตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด  ในพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” การขุดลอกคลอง/ตะกอนดิน โดยจะต้องดำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบึงราชนก  จังหวัดพิษณุโลก  และบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์  มีสภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขิน  ทำให้มีการเข้าครอบครองทำประโยชน์หรือบุกรุกพื้นที่บึงเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้การใช้ประโยชน์และเป็นพื้นที่รับน้ำได้ไม่เต็มศักยภาพ.