ข่าวก.แรงงานติวเข้มเกษตรทฤษฎีใหม่จัดการน้ำอัจฉริยะ - kachon.com

ก.แรงงานติวเข้มเกษตรทฤษฎีใหม่จัดการน้ำอัจฉริยะ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพ (super worker) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งผลการสำรวจปี 2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบมากถึง 21.2 ล้านคน ร้อยละ 55.5 ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม หรือประมาณ 11.7 ล้านคน และภาคการเกษตรต้องใช้น้ำในการเพาะปลูก ดังนั้น กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกมาพัฒนาทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตรในพื้นที่ให้เป็น Smart Farmer  สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ ภายใต้โครงการ Kalasin Happiness Model ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สู่ “Kalasin Green Market” และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรเสริมทักษะ และบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือด้วยเทคโนโลยีInternet of things มีระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ในเรื่อง ระบบควบคุมน้ำอัจฉริยะผ่านมือถือ  การติดตั้งระบบควบคุม ลักษณะการทำงานของระบบควบคุม การออกแบบระบบสูบน้ำให้พืช  ระบบส่งน้ำให้พืชและระบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบการสื่อสารผ่านมือถือ
 

นายเจษฎา จันทร์อุไร ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (สนพ.) กล่าวว่า ในปี 2562 สนพ.กาฬสินธุ์ มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะและเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจSME/ กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแรงงานทั่วไปในภาคการเกษตร 10 กลุ่มๆ ละ 20 คน รวม 200 คน ในพื้นที่ 10 อำเภอ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ อ.ฆ้องชัย กลุ่มปลูกผักแปลง บ้านบัวน้อย อ.ยางตลาด กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านแกเปะ อ.เมือง กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่คนรุ่นใหม่ ตามรอบวิถีภูไทเขาวง อ.เขาวง กลุ่มปลูกผักอินทรีย์  บ้านอุปรี อ.ห้วยผึ้ง กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านสองห้อง อ.ร่องคำ กลุ่มผักปลอดภัยคำบอนกรีน อ.สหัสขันธ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ไร่แทนคุณ อ.ห้วยเม็ก กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองยางใต้ อ.คำม่วง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนKS อ.ท่าคันโท ทั้งนี้ ผู้สนใจฝึกอบรมในด้านอื่นๆ ติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035