ข่าวโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน - kachon.com

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ ให้แก่ 1.พล.ต.หญิง วิมล ทองพายัพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา

2.พล.ต.หญิง ธารินี รอดสน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ตติยจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 และเข็มราชวัลลภทองคําลงยา 3.พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 และ 4.นางพิทยา สาระมิตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านราชกิจจานุเบกษา