ข่าวก.พ.ร.เด้งรับ'ไทยแลนด์ 4.0'พลิกโฉมระบบราชการ - kachon.com

ก.พ.ร.เด้งรับ'ไทยแลนด์ 4.0'พลิกโฉมระบบราชการ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายไทยแลนด์4.0 ก.พ.ร.กำลังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ปรับระบบงานต่างๆของหน่วยงานราชการเพื่อสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยจะเป็นการปรับระบบให้หน่วยงานราชการ สร้างคุณค่าที่มีต่อสาธารณชนให้มากขึ้น คิดริเริ่มทำงานบริการเชิงรุกเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ขณะที่สรอ.มาช่วยสนับสนุนงานด้านเทคนิคเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการต่างๆ และจัดทำแอพพลิเคชั่นกลางที่จะรวบรวมการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งอยู่ในที่เดียว การดำเนินงานดังกล่าวคาดว่าจะเห็นผลออกมาได้ภายในปลายปี 2560หรือต้นปี 2561 ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมงานระบบราชการให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการเสริมงานด้านดิจิตอลดังกล่าว จะช่วยให้งานหน่วยงานภาครัฐ สามารถดูแลและรองรับประชาชนมากขึ้นได้พร้อมกับทำให้การทำงานของภาครัฐ มีความคล่องตัว

เลขาธิการก.พ.ร กล่าวอีกว่า ส่วนงานปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรภาคราชการให้มีความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น ก.พ.ร.ยังคงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) อย่างต่อเนื่อง และกำลังจะรับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐที่จะทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติด้านดิจิตอลที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารงานภาครัฐ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีผลต่องานราชการภาครัฐ การทำงานแบบประชารัฐ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12.