ข่าว​​​​​​​มติกรรมการสรรหากกต.ไม่เชิญคนนอกเข้าชื่อนัดถก4ธ.ค. - kachon.com

​​​​​​​มติกรรมการสรรหากกต.ไม่เชิญคนนอกเข้าชื่อนัดถก4ธ.ค.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด 41 คน และหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อให้มีความหลากหลายของประสบการณ์ในแต่ละสาขาอาชีพ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกกต.จากความรู้ความสามารถตามมาตรา 8 จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขานั้นพบว่า ไม่มีผู้สมัครที่เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจ โดยต้องไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติไม่เชิญบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วย และได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 4 ธ.ค. ก่อนที่จะต้องได้รายชื่อกกต.ใหม่ภายในวันที่ 12 ธ.ค.