ข่าวสปส.ปราบโกงใช้ระบบจ่ายเงินสมทบแบบอิเล็กทรอนิกส์ - kachon.com

สปส.ปราบโกงใช้ระบบจ่ายเงินสมทบแบบอิเล็กทรอนิกส์
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการให้บริการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สปส. รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้มีความทันสมัย มีระบบตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตหรือเกิดความผิดพลาดในการรับและจ่ายเงินผ่านช่องทางให้บริการ เช่น  การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 39 หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill payment) 3 ธนาคารคือ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และธนชาต หรือผ่านหน่วยบริการอื่น อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยยื่นแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่สปส.กทม. จังหวัด สาขาที่ขึ้นทะเบียนไว้ และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เพียงพอสำหรับเป็นเงินสมทบและค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 15 ของเดือน ธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีเงินฝากเป็นจำนวน 432 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมและธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ 

“นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นสำนักงานประกันสังคม (ศปท.สปส.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสปส. รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัดติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานภายในของสปส. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สปส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความไม่เป็นธรรมโดยเร็ว”  นพ.สุรเดช กล่าว.