ข่าวชวนเด็กร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ - kachon.com

ชวนเด็กร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 นี้ ตนขอให้ลูกหลานไทยทุกคนได้น้อมนำคติธรรมอัตถจริยา และพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และอยากให้ลูกหลานของเราได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้พลังเหล่านั้น เพื่อสังคม และประเทศชาติ ในทางที่ถูก ทั้งนี้สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" อยากให้เด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติถึงความสำคัญกับเด็กเล็กไว้เป็นครั้งแรก โดยในมาตรา 54 วรรคสอง ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแล และพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัย อีกทั้งยังเขียนไว้ในหมวดปฏิรูปอีกด้วย

"ส่วนงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" จะมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมาแสดงภายในบริเวณงาน และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี สำหรับในวันเด็กนี้ก็มีการแสดง มีการสาธิตต่างๆมากมาย ขอให้ทุกคนปลอดภัย อย่าให้มีอุบัติเหตุ และขอให้เด็กไทยทุกคน และทุกครอบครัวมีความสุข อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และขอขอบใจเยาวชนลูกหลาน จากทั่วประเทศ ที่มีน้ำใจส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี ถึงลุงตู่ ซึ่งความปรารถนาเหล่านั้น จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับตนในการทำงานเพื่อประเทศชาติ ทำให้รู้สึกว่าเรามีความใกล้ชิดกัน สัมผัสกันได้ และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า การบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เป็นอีกงานหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรม ตามนโยบายหลัก 6 ประการ คือ 1.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสังคม เน้นสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3.การยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  4.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย  5.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ และหนี้นอกระบบ และ 6.การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อจัดการกับความขัดแย้ง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง  ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ

“ก้าวต่อไปของประเทศไทยนอกจากการปรับปรุงและพัฒนางานด้านยุติธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีกฎหมายในความรับผิดชอบของตน ในการบังคับใช้ ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายนั้น ๆ แบบเชิงรุก เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไร้ข้อสงสัย อีกทั้งให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิพื้นฐาน คำปรึกษา และการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ซึ่งกฎหมายสำคัญ อันเป็นวาระของชาติ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว กล่าวอีกว่า สำหรับปีใหม่นี้นอกจากเรื่องการเลือกตั้งแล้ว ยังมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ที่ตนอยากให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจ โดยภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องพร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ดังนั้นตนในนามของนายกรัฐมนตรี ก็อยากเชิญชวนเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ได้ออกมาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมกับการปฏิรูปประเทศในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบ้านเมืองของเราในวันนี้ และในวันข้างหน้า.