ข่าวคพ.จี้หน่วยงาน-ผวจ.ตรวจสอบ-คุมเข้มโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ - kachon.com

คพ.จี้หน่วยงาน-ผวจ.ตรวจสอบ-คุมเข้มโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าว เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ บมจ.อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง (IEC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟผ.ดำเนินการ ได้ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยถูกประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษทั้งฝุ่นควันและกลิ่นเหม็น มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ คพ. ขอเรียนชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาว่าโรงงานไฟฟ้าขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบโดยบริษัท จีเดค จำกัด โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทำสัญญากับบริษัท จีเดค จำกัด เมื่อปี 2553 ให้เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและบริหารจัดการเป็นเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนรัฐบาล คสช. และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2557 ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยที่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 300 ตัน/วัน และเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์/ชั่วโมง

นายประลอง กล่าวว่า โดยคพ. ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโดยเตาเผาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในปี 2559 ภายหลังโรงไฟฟ้าได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 ปี เนื่องจากเตาเผาขยะมูลฝอย เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่บ้านสวนอิสระ พบว่า สารมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ ตรวจวัดมลพิษที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามูลฝอย จำนวน 2 ครั้ง พบว่า ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย โดยมีปริมาณแคดเมียม เท่ากับ 0.074 และ 0.006 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฯ = 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าสารประกอบไดออกซิน เท่ากับ 5.11 และ 15.20 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฯ = 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ เท่ากับ 401 และ 24.83 ส่วนในล้านส่วน (ppm) (ค่ามาตรฐานฯ = 25 ppm) และปริมาณตะกั่วในเถ้าเบา มีค่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นของเสียอันตราย ซึ่งบริษัท จีเดค จำกัด ได้ชี้แจงสาเหตุว่าพบการชำรุดของกระเดื่องพ่นสารเคมีของระบบบำบัดอากาศเสีย จึงทำให้ผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องมีค่าเกินมาตรฐาน คพ. จึงได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนายประลอง กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรม จ. สงขลาได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท จีเดค จำกัด หยุดประกอบกิจการในส่วนเตาเผาขยะทันทีเพื่อปรับปรุงระบบขจัดมลพิษของเตาเผาขยะของโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพออยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ทั้งนี้โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโครงการที่มีการจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment หรือ ESA) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด และในรายงานดังกล่าว กำหนดให้บริษัท จีเดค จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และตรวจวัดสารมลพิษ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สารประกอบไดออกซิน และค่าความทึบแสง ที่ระบายออกจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง คพ. จึงมีหนังสือถึง จ.สงขลา เพื่อให้แจ้งบริษัท จีเดค จำกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการศึกษาฯ ESA ดังกล่าว และขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วน และต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560

นายประลอง กล่าวอีกว่า สำหรับปี 2561 คพ. ได้ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการร่วมกับจ.สงขลา เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท จีเดค จำกัด ได้แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 – 13 มี.ค.2561 พบว่า ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ โดยพบปริมาณสารประกอบไดออกซิน ครั้งที่ 1 เท่ากับ 0.070 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 เท่ากับ0.0947 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฯ = 0.1 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)และผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 – 27 ธ.ค. 2560 จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ หมู่บ้าน Airport และ หมู่บ้านอิงกมล ปรากฏว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าคุณภาพอากาศทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องและยั่งยืน คพ. จึงมีหนังสือขอความร่วมมือจ.สงขลา กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท จีเดค จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อมิให้ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2561

“มาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 50 แห่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คพ. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการกำหนดให้การควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย เป็นเงื่อนไขในการอนุญาต และการต่อใบอนุญาต รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ สอดส่อง ติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนให้เปิดเผยข้อเท็จจริงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป” นายประลองกล่าว